Święty Marcin 37m2, 61-806 Poznań
+48 602 225 668
diveenergy@wp.pl

Płetwonurek KDP/CMAS (P3)

Strona pasjonatów nurkowania

PŁETWONUREK KDP/CMAS (P3)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza, prowadzenie grupy płetwonurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień oraz asystowanie instruktorowi w wybranych aspektach procesu nauczania płetwonurkowania.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 18 lat,

• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,

• posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:

• nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),

• nurkowania w suchym skafandrze (PSS),

• nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),

• posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
a. patofizjologia i pierwsza pomoc - we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
b. BLS DAN, OFA DAN,
c. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,

• zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10
w przedziale głębokości 30–40 m,

• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (19 godzin) oraz zajęcia praktyczne (35 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 7 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu:

• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3).

• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4
Uprawnienia:
Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:

• organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,

• nurkować dekompresynie (bez zmiany gazu) do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu
dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3,

• kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/CMAS*** P3 (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni
głębokości,

• uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.
a.nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
b.sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed
ich wejściem do wody,
c.dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
d.uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
e.zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.

UWAGA:

Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 nie może samodzielnie prowadzić zajęć teoretycznych i praktycznych z kursantami zarówno na powierzchni jak i pod wodą.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** P3.