Święty Marcin 37m2, 61-806 Poznań
+48 602 225 668
diveenergy@wp.pl

Płetwonurek KDP/CMAS (P2)

Strona pasjonatów nurkowania

PŁETWONUREK KDP/CMAS (P2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na średnich głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych
lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego
(PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
• 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).
Przebieg szkolenia
Zajęcia teoretyczne (15 godzin) i zajęcia praktyczne (28 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
6 dni szkoleniowych. Minimum 12 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu:
Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3).
Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4
Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/
CMAS** (P2).